AO Travma, İstanbul / Türkiye info@aotraumaturkiye.com

AO Araştırma Alanları

Ana hedefler

Araştırma alanında ana hedef, hem yeni bulunan hem de eskiden mevcut olan kavramlar ve tedavi metotlarını titizlikle karşılaştırarak, bulunan sonuçları ve yapılan çıkarımları yayınlar ve eğitim programları aracılığı ile paylaşmaktır.

Klinik ve temel bilimlerde yapılan bu araştırmalardan elde edilen sonuçlar, implant ve enstrüman geliştirmekten ziyade hastaların tedavisinde iyileşme yaratabilecek uygulamalar ve metotlar geliştirmek için kullanılmaktadır.

Bugün için AO bünyesinde öncelikli kabul edilen iki ana araştırma alanı mevcuttur. Bunlardan ilki kemik enfeksiyonları ikincisi ise osteoporotik kemikte tespittir.

Kemik enfeksiyonu

Ortopedik cerrahlar ve bilim adamları enfeksiyonu, ortopedik cerrahinin en ciddi ve sıkıntılı komplikasyonu olarak tanımlamaktadır. Elektif cerrahide enfeksiyon oranı rölatif olarak düşük ( %1-2) olmakla birlikte, iki aşamalı revizyonun maliyet ve riski yüksektir. Travmatik prosedürlerde ise enfeksiyon riski dramatik olarak sivil yaralanmalarda % 27, savaş yaralanmalarında ise % 40’lara çıkmaktadır. Revizyon cerrahileri ise % 50 başarısızlık oranları ile fonksiyon kayıpları, artrodez, amputasyon ve ölüm ile sonuçlanabilmektedir.

Geçmişte, bu problem sterilizasyon tekniklerini geliştirerek ve antibiyotik kullanımı ile halledilmeye çalışılmıştır, ancak bugün kemik enfeksiyonlarını elimine etme konusunda başarısızlığa uğradığımızı kabul etmiş durumdayız. Buna ilaveten ilaca dirençli enfeksiyonların oranının artması da bu durumun çözümünü daha da zorlaştırmaktadır. Bugünkü tekniklerin etkinliklerinin sınırlarına ulaştığımız için, enfeksiyon yönetiminde yeni yaklaşımlar geliştirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.

AO travma araştırma komisyonu, kemik enfeksiyonlarının yarattığı tehlikeyi göz önüne alarak, bu konuyu klinik öncelikli program olarak tanımlamıştır. Bu program ile kemik enfeksiyonlarının daha iyi anlaşılması, en sıkıntılı klinik durumlar için çözümler üretebilmek ve hasta tedavisinde pozitif bir ilerleme elde etmek hedeflenmiştir.

Bu proje kendi içinde aşı üretimi için hayvan model çalışmaları, kayıt sistemi oluşturulması, 3D-seramik yazıcılarda ideal antibiyotik segmental dolguların geliştirilmesi, stafilokok enfeksiyonları için yeni kan testi geliştirilmesi, ve eğitici aktiviteler gibi alt grupları içermektedir.

Osteoporotik kemikte enfeksiyon

Osteoporozun dünya çapında görülme sıklığı, hızla yaşlanan popülasyonla ikiye katlanmıştır. Bazı tahminlere göre 200 milyon dan fazla insan dünya çapında bu hastalıktan muzdariptir ve bir kere kırık geçirenlerin, % 86 oranında tekrar kırık geçirme riski vardır. Kemiğin gücünün ölçülebilmesi ve zayıf bir kemiğe nasıl güçlü bir tespit uygulanabileceğinin çözümünün bulunması, giderek büyüyen bir klinik problem haline gelmiştir.

Bu nedenle, AO travma araştırma komisyonu osteoporotik kırık tedavisini, öncelikli klinik araştırma olarak belirlemişlerdir ve aşağıdaki alanlarda araştırmalar devam etmektir.

  • Yayınlanmış klinik çalışmalardaki serilerde, osteoporozun sonuçlar üzerindeki olumsuz etkisini analiz etmek
  • Kemikteki osteoporozu lokal olarak tespit etmek için kullanılan farklı metotların karşılaştırmalı analizi
  • Osteoporozu taklit eden modeller oluşturmak
  • Osteoporotik kemikte implantın tutunma prensiplerini anlamak ve tespit metotlarını geliştirmek
  • AO vakfı, endüstri ve diğer ilişkili organizasyonların irtibatı için bir arayüz oluşturmak
  • Elde edilen bilgilerin sınıflanması ve eğitim faaliyetleri

Bu program şimdiye kadar 2 patent ve 25 basılmış yayın üretmiştir. Elde edilen bilgi, AO travma geriatrik travma kurslarına ve geriatrik kırık tedavisi eğitim modülüne eklenmiştir. Bu programın ürettiği önemli sonuçlar, AO cerrahları ve bilim insanları tarafından, uygun araştırma metodolojisi ve klinikle olan ilgisi nedeniyle genel kabul görmüştür.